TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2021

Đã tiếp nhận
178 hồ sơ

Đang xử lý
2 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
97.19 (%)