TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2023

Đã tiếp nhận
1374 hồ sơ

Đang xử lý
1 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
99.93 (%)